Từ ngày 01/01/2016 lương tối thiểu tăng như thế nào ?

(Tinmoivietnam) Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 1/1/2016 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2,4 triệu đồng đến 3.5 triệu đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động.

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này) .

Đối với doanh nghiệp, mức lương tối thiểu vùng áp dụng như sau: Vùng I: 3.5 triệu đồng/tháng; vùng II: 3.1 triệu đồng/tháng; vùng III: 2.7 triệu đồng/tháng; vùng IV: 2.4 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 250,000-400,000 đồng/tháng.

Nghị định này thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014.

PHƯƠNG ANH

Theo: Tạp chí Công nghệ và đời sống

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *